Jdi na obsah Jdi na menu
 

Mimořádné pátrací relace

Rubrika  Mimořádné pátrací relace je určena pro společné pátrání. Dlouhodobě pátráme po pomnících, hrobech letců i jejich rodinných příslušnících. Zde však budeme vyvěšovat mimořádné pátrací relace po konkrétních osobách a pomnících a budete se tak moci zapojit  do pátrání a osvětlit  tak některé záhady z historie letectví .

 

Pátráme:

 1 - Víte o pomníčku letce který na těchto stránkách není? Napište nám o něm prosím.

 2 - Hledáme příbuzné letců, kteří zahynuli během služby v československém a českém letectvu 

 

 3 - Chystáme v dohledné době rozšíření těchto stránek i o hroby letců. Průběžně sice občas zde i hrob, především ležící v zahraničí naleznete i nyní, ale chystáme komplexnější mapování. Pokud tedy jste příznivci těchto stránek a rádi by jste se zapojili zkuste při příští návštěvě hřbitova, kde máte své blízské, vyšetřit si chvilinku času a udělejte si procházku po hřbitově a pokuste  se najít hrob letce. Ideální je fotografie a stručný popis, ale rádi budeme i za textovou informaci kde se jaký a čí hrob nachází.Snažíme se zmapovat hroby všech letců. Tedy i těch, kteří nezahynuli smrtí letce. Vede nás k tomu značně neutěšený stav některých hrobů a to i v historii našeho letectví velmi významných letců. V současné době se snažíme zabránit zániku několika opuštěných hrobů letce. To nás vede ke snaze  pokusit se  zmapovat i tato místa.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

깊은 배당률 슬롯 머신, 성공의 요소 슬

(Herbertget, 2. 9. 2023 5:09)

큰 지급률을 가진 슬롯 머신: 대세을 노리는 완벽한 선택

깊은 지급률을 가진 슬롯 머신으로 대세을 염두하세요. 이 글에서는 기기 선정부터 전략까지 꼼꼼히 알려드립니다.

큰 지급률을 가진 슬롯 머신은 골퍼들 사이에서 흥미를 유발하고 있습니다. 이 글에서는 또한 최적의 슬롯 머신을 선택하고 더 높은 기회로 빅 잭팟을 가질 수 있는 전략을 안내합니다. 슬롯 머신에 대한 다양한 정보와 노하우을 알려드리어 독자 여러분이 한층 즐거운 도박 경험을 만끽할 수 있도록 도와 드리고자 합니다.

높은 배당률을 가진 슬롯 머신: 어느 것을 고를 할까요?

높은 지급률을 가진 슬롯 머신을 선택하는 것은 즐거운 슬롯 경험의 시작입니다. 다양한 옵션 중에서 가장 좋은 결정을 하는 노하우을 알아보겠습니다.

무슨 슬롯 머신이 깊은 배당률을 가지고 있을까요?
https://google.com.sb/url?q=https://aerocentury.com/
https://images.google.ci/url?q=https://aerocentury.com/
https://toolbarqueries.google.com.fj/url?q=https://aerocentury.com/
https://maps.google.jo/url?q=https://aerocentury.com/
https://clients1.google.ch/url?q=https://aerocentury.com/

슬롯 머신의 배당률은 핵심 결정 기준입니다. 일반적으로, 95% 최상위 지급률을 가진 슬롯 머신이 높은 배당률을 가지고 있다고 할 수 있습니다. 물론 이는 평균적인 수치이며 개별 슬롯별 차이가 있을 수 있습니다.

다양한 슬롯 머신 유형의 수익률 대조

각각의 슬롯 머신 종류마다 배당률이 상이할 수 있습니다. 3축 슬롯과 5릴 슬롯, 누적형 상금 슬롯 등 각각의 장점과 배당률을 비교해보세요.

온라인 vs. 오프라인: 어느 곳 도전해야 할까요?

디지털 카지노와 오프라인 카지노 독립 장단점을 확인하세요. 온라인 도박장는 편리성과 다양한 선택지를 부여하고, 현장 카지노는 리얼감과 에너지를 즐길 수 있습니다.

전략: 깊은 수익률을 가진 슬롯 머신에서 우승할 수 있는 방법은?

슬롯 머신에서 우승할 수 있는 전략을 마련하는 것은 대박 확보을 위한 핵심입니다. 다음 방책들을 염두에 두세요.

최고 배팅 방책

큰 수익률을 가진 슬롯 머신에서는 일반적으로 최상위 베팅을 하는 것이 유리할 수 있습니다. 이는 빅 잭팟을 획득할 기회을 극대화하는 방법 가운데 하나입니다.

프로그레시브 상금 추적

프로그레시브 대박 슬롯은 누적 대박이 서서히 커지는 장점을 가지고 있습니다. 이런 기기에서는 상금 크기가 상승할수록 보너스를 받을 확률이 상승하므로, 좋은 타이밍에 도전해보세요.

시간 제한과 자금 통제

도박은 흥미를 위한 것이지만 예산과 시간을 통제하는 것은 정말 중요합니다. 이러한 관리를 통해 장기적으로 추가 확률를 가질 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQs)

높은 배당률을 가진 슬롯 머신에서 핵심 특성는 뭔가요?

가장 중요한 부분는 머신의 배당률과 종류입니다. 큰 지급률을 가진 5축 슬롯 머신을 고르는 것이 좋습니다.

디지털 도박장에서 슬롯 머신을 즐기면 위험이 없나요?

거의 모든 온라인 도박장는 안정성 있는 인증를 갖추고 있으며 안전한 공간에서 게임을 만끽할 수 있습니다.

어떤 방책이 최고로 효율적인가요?

각각의 방식은 환경에 달라 구별됩니다, 최고 베팅 방책이나 진행형 대박 감시 등을 생각해보세요.
https://cse.google.co.uz/url?q=https://aerocentury.com/
https://google.cat/url?q=https://aerocentury.com/
https://cse.google.rw/url?q=https://aerocentury.com/
https://images.google.co.ma/url?q=https://aerocentury.com/
https://cse.google.sr/url?q=https://aerocentury.com/

슬롯 머신에서 대세을 얼마 정도의 자금으로 목표로 수 있을까요?

자금은 개인별 조건에 달라다릅니다. 중요한 것은 본인 자본을 잘 관리하고 적절한 베팅을 하는 것입니다.

리얼 도박장에서는 어떤 슬롯 머신을 찾아야 할까요?

현장 도박장에서는 주로 높은 배당률을 가진 진행형 상금 슬롯이나 갖가지 독특한 메커니즘을 가진 슬롯 머신을 찾아보세요.

슬롯 머신을 플레이에 도움이 되는 기술이 필요할까요?

슬롯 머신은 운이 큰 역할을 수행합니다. 이에 따라 특별한 스킬보다 지급률과 방책을 똑똑히 숙지하는 것이 핵심입니다.

정리:

높은 수익률을 가진 슬롯 머신은 빅 잭팟 획득을 염두에 둔 플레이어들에게 최적의 결정입니다. 적합한 슬롯 머신 결정과 실질적인 전략을 통해 보다 흥미로운 슬롯 경험을 만끽하실 수 있기를 기대합니다.

슬롯 포털에 등록하세요! 가입 가이드

(DuaneQuibe, 1. 9. 2023 23:47)

본인의 카지노 열정을 위한 슬롯 웹사이트 회원가입 설명. 또한 진행할지, 주요 단계 및 꿀팁을 점검하세요. 슬롯 포털 회원가입 설명로 한층 편안하게 시작해보세요.

카지노 게임의 매력적인 장소로의 탐험을 즐기기 위해 슬롯 포털 가입이 필수입니다. 이 기사에서는 "슬롯 사이트 가입 설명"에 대해 상세하게 설명하고, 핵심 과정 및 유용한 정보를 제공하겠습니다. 본인의 카지노 흥분을 만들어보세요!

슬롯 포털 가입 가이드

슬롯 사이트 등록은 간편하지만 흥미로운 절차입니다. 다음은 회원가입을 위한 각각의 안내입니다.

슬롯 웹사이트 결단

매우 중요하게 취할 일은 어떤 슬롯 웹사이트를 선택할지 결정하는 것입니다. 여러 웹사이트가 있으며, 각 웹사이트마다 제공하는 게임 범주와 혜택가 구별 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 포털를 결정하고 안전과 접근성를 함께 확보하세요.

등록 탭 이용

결정한 슬롯 웹사이트의 페이지에 연결한 후, 일반적으로 모니터 상단에 배치된 "가입" 또는 "등록하기" 메뉴을 찾아 선택합니다.
https://maps.google.ba/url?q=https://aerocentury.com/
https://google.be/url?q=https://aerocentury.com/
https://clients1.google.kg/url?q=https://aerocentury.com/
https://images.google.li/url?q=https://aerocentury.com/
https://maps.google.as/url?q=https://aerocentury.com/

내용 등록

회원가입 화면로 이동하면 요구되는 데이터를 입력해야 합니다. 대개 이러한 내용가 입력이 필요합니다.

\- ID: 로그인에 이용할 ID를 만드세요.

\- 암호: 회원 보호을 위한 패스워드를 등록하세요.

\- 개인 정보: 성명, 출생연도, 메일주소 등의 개인 정보를 기재하세요.

이용 약관 확인

대부분의 슬롯 웹사이트는 약관과 개인정보 수집 방침을 제시합니다. 이를 꼼꼼히 숙지하고 확인해야 가입을 완료할 수 있습니다. 핵심 사항이나 모르는 점이 있다면 고객상담에 문의.

가입 마무리

입력해야 하는 내용를 전부 기입하고 이용 약관에 확인한 후, "등록 마침" 또는 "확인" 버튼을 눌러 회원가입을 완료합니다.

주요 도움말 및 주의사항

특전 및 이벤트 점검

많은 슬롯 포털에서는 신규로 신청한 고객에게 특전나 무료 회전을 제공합니다. 가입 사전에 이러한 제안을 파악하고 활용하세요.

충전/인출 방법 숙지

슬롯 웹사이트에서는 입금과 출금을 위한 갖가지 방법을 제공합니다. 간편하게 이용할 수 있는 과정을 사전에 숙지하세요.

문제 처리을 위한 고객 지원

가입 과정에서 또는 그 이후 이슈가 일어날 수 있습니다. 웹사이트의 CS과 연락하여 도움을 요청할 수 있습니다.

의무 갖춘 게임

슬롯 사이트 회원가입 이후에는 모든 시기에 책임 있는 게임을 유지하는 것이 반드시 필요합니다. 비용을 설정하고 감정에 몰입하지 않도록 주의하세요.

자주 묻는 질문 (Q&A)

**Q:** 가입 과정에서 보조 요금가 발생하나요?

**A:** 대부분의 슬롯 포털는 회원가입에 별도의 비용를 요구하지 않는다.

**Q:** 어느 본인 확인 서류을 제출해야 합니까?

**A:** 보통 resident registration card이나 운전 면허증과 비슷한 공식 제공 신분증을 제공해야 합니다.

**Q:** 무료 보너스를 언제 활용할 수 있을까요?

**A:** 무료 특전는 회원가입 다음 바로 제공되거나, 지정된 요건을 충족한 후에 이용할 수 있습니다.

**Q:** 여러 사이트에 신청해도 되나요?

**A:** 네, 여러 슬롯 웹사이트에 등록하고 갖가지 게임과 특전를 이용할 수 있습니다.

**Q:** 등록 내용는 안전하게 저장되나요?

**A:** 믿을 수 있는 사이트는 사용자 내용를 안정적으로 관리합니다. 개인 정보 보호 정책을 숙지하세요.

**Q:** 등록 없이도 게임을 즐길 수 가능할까요?

**A:** 어떤 웹사이트는 가입 생략하고 데모 버전의 게임을 제공하기도 합니다. 하지만 실제 배팅은 등록이 요구됩니다.

정리
https://maps.google.no/url?q=https://aerocentury.com/
https://cse.google.je/url?q=https://aerocentury.com/
https://maps.google.com.na/url?q=https://aerocentury.com/
https://clients1.google.se/url?q=https://aerocentury.com/
https://clients1.google.pt/url?q=https://aerocentury.com/


"슬롯 사이트 회원가입 가이드"를 통해 간단하고

보안이 잘 된 카지노 게임을 플레이할 수 있는 노하우을 익혔습니다. 주의 깊게 슬롯 포털를 결정하여 회원가입을 진행하여 재미있는 도박 만족감을 만끽하세요.

Bali villas for sale

(Bali_zumn, 1. 9. 2023 3:01)

Find Your Perfect Bali Villa for Sale Now

Bali real estate for sale

(Bali_zySi, 1. 9. 2023 0:13)

Enjoy Amazing Bali Real Estate Prices

порнуха спалили

(Georgemix, 31. 8. 2023 11:51)

порно https://l0rdfilmof.online/ онлайн

A neural network draws a woman

(Davidsic, 31. 8. 2023 2:25)The neural network will create beautiful girls!

Geneticists are already hard at work creating stunning women. They will create these beauties based on specific requests and parameters using a neural network. The network will work with artificial insemination specialists to facilitate DNA sequencing.

The visionary for this concept is Alex Gurk, the co-founder of numerous initiatives and ventures aimed at creating beautiful, kind and attractive women who are genuinely connected to their partners. This direction stems from the recognition that in modern times the attractiveness and attractiveness of women has declined due to their increased independence. Unregulated and incorrect eating habits have led to problems such as obesity, causing women to deviate from their innate appearance.

The project received support from various well-known global companies, and sponsors readily stepped in. The essence of the idea is to offer willing men sexual and everyday communication with such wonderful women.

If you are interested, you can apply now as a waiting list has been created.

rikvip

(Groverinoge, 30. 8. 2023 21:14)RIKVIP - Cổng Game Bài Đổi Thưởng Uy Tín và Hấp Dẫn Tại Việt Nam


Giới thiệu về RIKVIP (Rik Vip, RichVip)


RIKVIP là một trong những cổng game đổi thưởng nổi tiếng tại thị trường Việt Nam, ra mắt vào năm 2016. Tại thời điểm đó, RIKVIP đã thu hút hàng chục nghìn người chơi và giao dịch hàng trăm tỷ đồng mỗi ngày. Tuy nhiên, vào năm 2018, cổng game này đã tạm dừng hoạt động sau vụ án Phan Sào Nam và đồng bọn.

Tuy nhiên, RIKVIP đã trở lại mạnh mẽ nhờ sự đầu tư của các nhà tài phiệt Mỹ. Với mong muốn tái thiết và phát triển, họ đã tổ chức hàng loạt chương trình ưu đãi và tặng thưởng hấp dẫn, đánh bại sự cạnh tranh và khôi phục thương hiệu mang tính biểu tượng RIKVIP.

https://youtu.be/OlR_8Ei-hr0

Điểm mạnh của RIKVIP
Phong cách chuyên nghiệp
RIKVIP luôn tự hào về sự chuyên nghiệp trong mọi khía cạnh. Từ hệ thống các trò chơi đa dạng, dịch vụ cá cược đến tỷ lệ trả thưởng hấp dẫn, và đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng, RIKVIP không ngừng nỗ lực để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người chơi Việt.

Payday loans online

(Henrynig, 30. 8. 2023 6:59)Payday loans online

365bet

(Brucetaire, 29. 8. 2023 22:47)365bet

DRAGON77

(Davidsic, 27. 8. 2023 16:50)SLOT ONLINE DRAGON77: A World of Possibilities

SLOT ONLINE DRAGON77 is the gateway to an adventure of epic proportions. The game features a dynamic selection of slot games, each with its unique features, paylines, and bonus rounds. Whether you're a seasoned player seeking high-stakes action or a newcomer looking to explore the world of online slots, SLOT ONLINE DRAGON77 offers an array of options to suit your preferences.

Exploring SLOT GACOR DRAGON77

SLOT GACOR DRAGON77 introduces players to the concept of a "gacor" experience, where gameplay is characterized by exciting wins, engaging features, and a seamless flow. The term "gacor" is a colloquial expression that resonates with the feeling of triumph and excitement that players experience during a winning streak. With SLOT GACOR DRAGON77, players can expect gameplay that keeps them on the edge of their seats.

The Quest for Wins and Entertainment

DRAGON77 isn't just about the mythical aesthetics; it's also about the potential for substantial winnings. Many of the slot games within the SLOT ONLINE DRAGON77 portfolio come with varying levels of volatility, allowing players to choose games that align with their preferred risk levels. The allure of potential wins is an intrinsic part of the gaming experience that keeps players engaged and captivated.

русский порнуха пись

(RobertVen, 25. 8. 2023 19:00)

порно https://l0rdfilmof.online/ онлайн

Cheap cheap essay writing site for school

(Buy Essay sjq, 24. 8. 2023 18:56)

Cheap cheap essay writing site for school https://www.youtube.com/watch?v=UXiFHKsXs8g

Antminer D9

(Davidsic, 24. 8. 2023 11:04)Antminer D9

Antminer D9

(Davidsic, 24. 8. 2023 11:03)Antminer D9

туры на байкал из красноярска

(Williamnok, 23. 8. 2023 12:37)

"Откройте тайны Байкала с нами! Экскурсии из Москвы на Байкал – незабываемые приключения. Забронируйте уже сегодня!" https://theoryandpractice.ru/users/baikalnord23

"Изучайте величие Байкала с профессиональными гидами. Уникальные экскурсии на Байкал из Москвы ждут вас!" https://www.imdb.com/user/ur169575750/

"Путешествие из Москвы на Байкал – это реальность! Отправляйтесь в незабвенное путешествие прямо сейчас." https://forum.velomania.ru/blog.php?cp=3730

"Мечтаете о Байкале? Воплотите мечту в реальность! Экскурсии на Байкал из Москвы доступны для вас." https://knowyourmeme.com/users/dmitry-efimov

"Изысканные экскурсионные туры на Байкал из Москвы по выгодным ценам. Раскройте красоту природы вместе с нами!" https://planeta.ru/baikalnord23

觀看 2023 年國際籃聯世界杯

(Davidsic, 22. 8. 2023 21:56)在運動和賽事的世界裡,運彩分析成為了各界關注的焦點。為了滿足愈來愈多運彩愛好者的需求,我們隆重介紹字母哥運彩分析討論區,這個集交流、分享和學習於一身的專業平台。無論您是籃球、棒球、足球還是NBA、MLB、CPBL、NPB、KBO的狂熱愛好者,這裡都是您尋找專業意見、獲取最新運彩信息和提升運彩技巧的理想場所。

在字母哥運彩分析討論區,您可以輕鬆地獲取各種運彩分析信息,特別是針對籃球、棒球和足球領域的專業預測。不論您是NBA的忠實粉絲,還是熱愛棒球的愛好者,亦或者對足球賽事充滿熱情,這裡都有您需要的專業意見和分析。字母哥NBA預測將為您提供獨到的見解,幫助您更好地了解比賽情況,做出明智的選擇。

除了專業分析外,字母哥運彩分析討論區還擁有頂級的玩運彩分析情報員團隊。他們精通統計數據和信息,能夠幫助您分析比賽趨勢、預測結果,讓您的運彩之路更加成功和有利可圖。

當您在字母哥運彩分析討論區尋找運彩分析師時,您將不再猶豫。無論您追求最大的利潤,還是穩定的獲勝,或者您想要深入了解比賽統計,這裡都有您需要的一切。我們提供全面的統計數據和信息,幫助您作出明智的選擇,不論是尋找最佳運彩策略還是深入了解比賽情況。

總之,字母哥運彩分析討論區是您運彩之旅的理想起點。無論您是新手還是經驗豐富的玩家,這裡都能滿足您的需求,幫助您在運彩領域取得更大的成功。立即加入我們,一同探索運彩的精彩世界吧 https://telegra.ph/2023-年任何運動項目的成功分析-08-16

觀看 2023 年國際籃聯世界杯

(Davidsic, 21. 8. 2023 12:57)在運動和賽事的世界裡,運彩分析成為了各界關注的焦點。為了滿足愈來愈多運彩愛好者的需求,我們隆重介紹字母哥運彩分析討論區,這個集交流、分享和學習於一身的專業平台。無論您是籃球、棒球、足球還是NBA、MLB、CPBL、NPB、KBO的狂熱愛好者,這裡都是您尋找專業意見、獲取最新運彩信息和提升運彩技巧的理想場所。

在字母哥運彩分析討論區,您可以輕鬆地獲取各種運彩分析信息,特別是針對籃球、棒球和足球領域的專業預測。不論您是NBA的忠實粉絲,還是熱愛棒球的愛好者,亦或者對足球賽事充滿熱情,這裡都有您需要的專業意見和分析。字母哥NBA預測將為您提供獨到的見解,幫助您更好地了解比賽情況,做出明智的選擇。

除了專業分析外,字母哥運彩分析討論區還擁有頂級的玩運彩分析情報員團隊。他們精通統計數據和信息,能夠幫助您分析比賽趨勢、預測結果,讓您的運彩之路更加成功和有利可圖。

當您在字母哥運彩分析討論區尋找運彩分析師時,您將不再猶豫。無論您追求最大的利潤,還是穩定的獲勝,或者您想要深入了解比賽統計,這裡都有您需要的一切。我們提供全面的統計數據和信息,幫助您作出明智的選擇,不論是尋找最佳運彩策略還是深入了解比賽情況。

總之,字母哥運彩分析討論區是您運彩之旅的理想起點。無論您是新手還是經驗豐富的玩家,這裡都能滿足您的需求,幫助您在運彩領域取得更大的成功。立即加入我們,一同探索運彩的精彩世界吧 https://abc66.tv/

google yandex go

(IACot, 20. 8. 2023 19:59)

https://rox-casino679.ru

Заведение вавада казино располагает сейчас превосходнейшими слотами

(vavadac.ru|www.vavadac.ru|vavadac|vavada|vavada-casino|vavadacasino|casino-vavada|casinovavada}, 20. 8. 2023 0:31)

世界盃籃球

(Groverinoge, 18. 8. 2023 23:54)2023年的FIBA世界盃籃球賽(英語:2023 FIBA Basketball World Cup)是第19次舉行的男子籃球大賽,且現在每4年舉行一次。正式比賽於 2023/8/25 ~ 9/10 舉行。這次比賽是在2019年新規則實施後的第二次。最好的球隊將有機會參加2024年在法國巴黎的奧運賽事。而歐洲和美洲的前2名,以及亞洲、大洋洲、非洲的冠軍,還有奧運主辦國法國,總共8支隊伍將獲得這個機會。

在2023年2月20日FIBA世界盃籃球亞太區資格賽的第六階段已經完賽!雖然台灣隊未能參賽,但其他國家選手的精彩表現絕對值得關注。本文將為您提供FIBA籃球世界盃賽程資訊,以及可以收看直播和轉播的線上平台,希望您不要錯過!

主辦國家 : 菲律賓、印尼、日本
正式比賽 : 2023年8月25日–2023年9月10日
參賽隊伍 : 共有32隊
比賽場館 : 菲律賓體育館、阿拉內塔體育館、亞洲購物中心體育館、印尼體育館、沖繩體育館


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171

následující »